మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు
మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు
మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు
మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు
 17,500,000(Negotiable)

మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు. House for sale near Mangalagiri Bypass.

150 square yards
North West facing
33 feet road
Bank Loan facility
New construction
Prime Location
G+3 floors
2 car parkings
Ground floor 1 bhk with car parkings
1 st floor 2 bhk
2 nd floor 2 bhk
3 Rd floor 2 bhk
Near by AIIMS
MANIPAL HOSPITAL
KLU UNIVERSITY
NRI HOSPITAL
CBSE SCHOOL
TDP
JANASENA
YCP
Party Headquarters

FOR MORE DETAILS

PH 6301122036

 

మంగళగిరి బైపాస్ కి అతి సమీపంలో ఇల్లు అమ్మకానికి కలదు

Overview